ID bài viết : 00151551 / Sửa lần cuối : 06/12/2016

Tôi không thể chuyển sang âm thanh Dual Mono khi đang phát lại các nội dung trên một thiết bị USB hoặc streaming trên mạng gia đình.

Tôi không thể chuyển sang âm thanh Dual Mono khi đang phát lại các nội dung trên một thiết bị USB hoặc streaming trên mạng gia đình.

    Phát lại trên thiết bị USB và streaming qua mạng gia đình không hỗ trợ âm thanh Dual Mono.