ID bài viết : 00118498 / Sửa lần cuối : 08/01/2019

Không thể truy cập nội dung dịch vụ mạng của các ứng dụng Google play Store, Movies & TV, Music (Google play), YouTube hoặc Games.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Những ứng dụng này yêu cầu phải có kết nối Internet và cài đặt Date& time (Ngày & giờ) chính xác. Hãy làm theo các bước dưới đây để đảm bảo rằng BRAVIA TV được kết nối với Internet và cài đặt Date & time (Ngày & giờ) chính xác.

Cách kiểm tra trạng thái mạng:

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Help (Trợ giúp), rồi nhấn nút Enter.
 3. Chọn Internet connectivity symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet), rồi nhấn nút Enter.

Để cài đặt ngày và giờ:

 • Nếu BRAVIA TV được kết nối mạng:
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt), rồi nhấn nút Enter.
  3. Chọn Date & time (Ngày & giờ) trong danh mục SYSTEM PREFERENCES (TÙY CHỌN HỆ THỐNG), rồi nhấn nút Enter.
  4. Đặt Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) thành On (Bật).
  5. Đặt Time synchronization (Đồng bộ hóa thời gian) thành Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp).
 • Nếu BRAVIA TV không được kết nối mạng, hãy làm như sau:
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt), rồi nhấn nút Enter.
  3. Chọn Date & time (Ngày & giờ) trong danh mục SYSTEM PREFERENCES (TÙY CHỌN HỆ THỐNG), rồi nhấn nút Enter.
  4. Đặt Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) thành Off (Tắt).
  5. Điều chỉnh thủ công Date (Ngày) và Time (Giờ).

LƯU Ý: Cài đặt Date & time (Ngày & giờ) cũng có thể ảnh hưởng tới các chức năng sau. Nếu cài đặt Date & time (Ngày & giờ) không chính xác thì những chức năng này có thể không hoạt động đúng.

 • Tìm kiếm/Tìm kiếm bằng giọng nói
 • Tác vụ thoại
 • Nền (chế độ bảo vệ màn hình với ảnh phong cảnh

Để xem thêm cách khắc phục khi không thể truy cập Youtube, vui lòng nhấp vào đây