ID bài viết : 00151565 / Sửa lần cuối : 15/06/2016

Tính năng tìm kiếm bằng giọng nói (voice search) có thể được sử dụng để tìm kiếm nội dung trong Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) không?

Tính năng tìm kiếm bằng giọng nói (voice search) có thể được sử dụng để tìm kiếm nội dung trong Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) không?

    Bạn có thể sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói để tìm kiếm một tiêu đề sự kiện và mô tả sự kiện trong Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG).

    LƯU Ý: Không có sự khác biệt giữa khả năng tìm kiếm các văn bản và tìm kiếm bằng giọng nói.