ID bài viết : 00148861 / Sửa lần cuối : 14/02/2017

Các nội dung video có chất lượng thấp.

Màn hình video thu nhỏ có chất lượng thấp.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nội dung video có thể có độ phân giải thấp.

LƯU Ý: Vui lòng kiểm tra độ phân giải của các nội dung video bằng ứng dụng PC, chẳng hạn như Windows Media Player.
Bạn cũng có thể kiểm tra độ phân giải của các nội dung MP4 trên máy tính Windows bằng cách chọn Properties từ menu bối cảnh.