ID bài viết : 00147617 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Làm thế nào để kết nối một máy tính với TV Android Sony của tôi?

Làm thế nào để kết nối một máy tính với TV Android Sony của tôi?

    Bạn có thể kết nối máy tính với TV Sony Android của bạn bằng cách sử dụng một cáp HDMI. Cả videoâm thanh trên máy tính của bạn đều có thể xuất ra TV.