ID bài viết : 00151552 / Sửa lần cuối : 15/06/2016

Hộp set-top box ngừng đáp ứng trong quá trình thiết lập IR Blaster.

Hộp set-top box ngừng đáp ứng trong quá trình thiết lập IR Blaster.

    Hãy chắc chắn rằng hộp set-top box của bạn đã được bật. Sau đó, tiếp tục thiết lập IR Blaster.