ID bài viết : 00140681 / Sửa lần cuối : 04/04/2019

Android TV™ tự động bật. Android TV tự động tắt.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Câu trả lời sau cung cấp thông tin về cách tắt những tính năng khác nhau có thể khiến Tivi tự động bật hoặc tắt:

Nếu nguồn đang bật, hãy làm như sau:

 • Tắt tính năng On timer (Hẹn giờ bật).
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2.  
   • Đối với mẫu Android™ 8.0 (Oreo)™:
    Chọn Apps (Ứng dụng) và chọn Timers (Bộ hẹn giờ).
   • Đối với mẫu Android TV khác:
    Chọn Timers (Bộ hẹn giờ).
  3. Chọn Timer (Bộ hẹn giờ) hoặc On timer (Hẹn giờ bật).
  4. Bỏ chọn Timer (Bộ hẹn giờ) hoặc On timer (Hẹn giờ bật).
 • Đặt cài đặt Auto TV on (Tự động bật TV) hoặc TV auto power on (Tự động bật nguồn Tivi) của BRAVIA Sync settings (Cài đặt BRAVIA Sync) thành Off (Tắt).
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn External Inputs (Ngõ vào bên ngoài) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Chọn BRAVIA Sync settings (Cài đặt BRAVIA Sync).
  5. Chọn Auto TV on (Tự động bật TV) hoặc TV auto power on (Tự động bật nguồn Tivi).
  6. Đặt thành Off (Tắt).
 • Đặt Remote Start on (Khởi động từ xa) của BRAVIA Network settings (Cài đặt mạng BRAVIA) thành Off (Tắt).
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
  4. Chọn Remote Start (Khởi động từ xa).
  5. Đặt thành Off (Tắt).

Nếu nguồn đang tắt, hãy làm như sau:

Kiểm tra cài đặt Daydream hoặc Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình):

 • Đặt When to Sleep (Khi ngủ) hoặc Put device to sleep (Đặt thiết bị về trạng thái ngủ) thành Never (Không đặt).
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Daydream hoặc Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình) trong danh mục TV.
  4. Chọn When to sleep (Khi ngủ) hoặc Put device to sleep (Đặt thiết bị về trạng thái ngủ).
  5. Đặt thành Never (Không đặt).
 • Đặt Daydream hoặc Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình) thành Backdrop (Nền) hoặc Colours (Màu).
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Daydream hoặc Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình) trong danh mục TV.
  4. Chọn Daydream  hoặc Screen saver (Chế độ bảo vệ màn hình).
  5. Đặt thành Backdrop (Nền), Colours (Màu) hoặc BRAVIA Screen Saver (Chế độ bảo vệ màn hình BRAVIA).
    

  LƯU Ý: Để ngăn màn hình bị bóng mờ, khi Daydream/Screen saver (Daydream/Chế độ bảo vệ màn hình) được đặt thành Sleep (Ngủ) hoặc None (Không), Tivi chuyển sang chế độ ngủ sau khoảng thời gian đã đặt trong When to Daydream (Khi chuyển sang Daydream) hoặc When to start (Khi khởi động). Chức năng này vẫn hoạt động ngay cả khi When to Sleep (Khi ngủ) hoặc Put device to sleep (Đặt thiết bị về trạng thái ngủ) được đặt thành Never (Không đặt). Tuy nhiên, chức năng này không kích hoạt khi một chương trình hoặc một bộ phim đang phát trên Tivi.

Đặt Sleep timer (Hẹn giờ ngủ) và Idle TV standby (Dừng TV ở chế độ chờ) thành Off (Tắt):

 • Đặt Sleep timer (Hẹn giờ ngủ) thành Off (Tắt).
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2.  
   • Đối với mẫu Android™ 8.0 (Oreo)™:
    Chọn Apps (Ứng dụng) và chọn Timers (Bộ hẹn giờ).
   • Đối với mẫu Android TV khác:
    Chọn Timers (Bộ hẹn giờ) trong danh mục Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Sleep timer (Hẹn giờ ngủ).
  4. Đặt thành Off (Tắt).
    
 • Đặt Idle TV standby (Dừng TV ở chế độ chờ) thành Off (Tắt).

  LƯU Ý: Tùy theo mẫu máy, cũng có thể phải tắt chức năng Auto shut-off (Tự động tắt).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Power (Nguồn) trong danh mục TV.
  4. Chọn Eco (Tiết kiệm năng lượng).
  5. Chọn Idle TV standby (Dừng TV ở chế độ chờ).
  6. Đặt thành Off (Tắt).

Nếu các bước trên không giúp khắc phục tình trạng này, hãy khôi phục Tivi về cài đặt gốc


*Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC; Oreo là nhãn hiệu của Tập đoàn Mondelez International, Inc.