ID bài viết : 00148858 / Sửa lần cuối : 31/05/2016

Làm thế nào để ngừng bản xem trước ở chế độ phát lại trên màn hình Home của ứng dụng Video?

    Làm thế nào để ngừng bản xem trước ở chế độ phát lại trên màn hình Home của ứng dụng Video?

    Thực hiện theo các bước sau đây để dừng việc xem trước từ chế độ phát lại trên màn hình Home của ứng dụng Video.

    1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút ACTION MENU trong khi trên màn hình Home của ứng dụng Video.
    2. Chọn Settings
    3. Bỏ chọn Show last played Video.