ID bài viết : 00106288 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Tôi không thể cập nhật phần mềm hệ thống của máy ảnh trên Mac OS X phiên bản 10.10 hoặc Mac OS X phiên bản 10.11.

    Nếu bạn đang sử dụng Mac OS X phiên bản 10.10 hoặc 10.11, bạn cần phải chạy một ứng dụng chuẩn bị tên Driver Loader trước khi cập nhật phần mềm hệ thống.

    LƯU Ý: Khi chạy Driver Loader, ứng dụng sẽ hỏi bạn mật khẩu quản trị viên. Sau khi nhập mật khẩu và nhấp vào nút OK, cửa sổ nhắc sẽ đóng lại và dường như không có gì xảy ra. Cần khởi động lại máy tính để cập nhật có tác dụng.

    Bạn không cần chạy Driver Loader nếu đang sử dụng Mac OS X phiên bản 10.9 hoặc cũ hơn.

    Để biết chi tiết về cách tải và chạy Driver Loader, hãy tham khảo trang Web hướng dẫn cập nhật phần mềm hệ thống cho từng loại máy ảnh.