ID bài viết : 00106032 / Sửa lần cuối : 31/05/2019

Quick-BrowZer phản ứng chậm

    Quick-BrowZer có thể phản ứng chậm khi có nhiều tập tin và thư mục nhỏ trong thư mục