ID bài viết : 00105916 / Sửa lần cuối : 13/02/2015

Android Walkman có thể phát podcasts không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chuyển podcasts đến Walkman bằng cách sử dụng Media Go và phát chúng bằng ứng dụng Play Music
Ứng dụng Music player không hổ trợ podcasts
LƯU Ý:

Chuyển podcasts  đến Walkman của bạn bằng cách sử dụng Media Go

LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết đăng ký từ podcasts bằng cách sử dụng Media Go, tham khảo từ trang web http://cagcdn.sonycreativesoftware.com/mediago/webhelp/2.8/enu/welcome.htm#Subscribing_to_Podcasts.htm

 1. Bắt đầu Media Go và kết nối Walkman của bạn tới máy tính của bạn

  Tên dòng máy kết nối Walkman được hiển thị trong Destination: danh sách ở phía dưới bên phải của màn hình Media Go khi Walkman được công diện

  image1
 2. Chọn podcast mà bạn muốn di chuyển đến Walkman của bạn.

  Nhấp vào Library - Podcasts trong ô điều hướng để hiển thị danh sách đăng ký  podcasts và chọn podcasts mà bạn muốn di chuyển.
  image2

   NOTE: The selected podcast program is displayed with a blue background. To select multiple podcast programs, click the podcast programs while holding down the Ctrl key of the keyboard.LƯU Ý: Chương trình podcasts được chọn sẽ có khung xanh. giữ phím Ctrl đ chọn nhiều chương trình podcast
 3. Chuyển podcasts được chọn đến Walkman của bạn
  Nhấp vào nút Add To cho podcasts được lựa chọn

  Podcasts bắt đầu chuyển đến Walkman của bạn

  image3
 4. Phát podcasts bằng ứng dụng Play Music