ID bài viết : 00140711 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

Một số điểm đánh dấu tôi đã làm để đánh dấu cho bộ phim trong Highlight Movie Maker không hiển thị.

  Một số điểm đánh dấu tôi đã làm để đánh dấu cho bộ phim trong Highlight Movie Maker không hiển thị.

  Điểm đánh dấu mà bạn thiết lập trong quá trình ghi sẽ được hiển thị trong các bộ phim nổi bật ưu tiên, tuy nhiên, không phải tất cả những điểm nổi bật sẽ được hiển thị.

  Ngoài ra, điểm đánh dấu thiết lập trong 1 giây cuối cùng của bộ phim sẽ không sử dụng được.
  Nếu chiều dài của bộ phim nguồn là 10 giây hoặc ngắn hơn, các điểm đánh dấu có thể không sử dụng được.

  CHÚ Ý:

  • Một bộ phim có thể được thiết lập lên đến 10 điểm đánh dấu. Nếu số lượng thiết lập các điểm đánh dấu đã đạt 10 điểm, không thể thiết lập nhiều điểm hơn nữa. Để thiết lập một điểm mới, xoá tất cả các điểm đánh dấu thiết lập cài đặt lại chúng.
  • Điểm đánh dấu có thể được thiết lập chỉ trên phim AVCHD (trừ phim 24p) trong quá trình ghi hình.
   Các bộ phim đánh dấu tạo ra được lưu ở định dạng MP4.