ID bài viết : 00098707 / Sửa lần cuối : 03/12/2014

TV có hỗ trỡ chuột và bàn phím USB không?

    Không, TV không hỗ trợ bàn phím hoặc chuột USB. Thông báo  "This USB device is not supported"  ("thiết bị USB này không được hỗ trợ") sẽ hiển thị khi kết nối với bàn phím hoặc chuột USB.

    Thay vào đó, bạn có thể sử dụng một chuột Bluetooth hoặc  ứng dụng Sideview.