ID bài viết : 00170697 / Sửa lần cuối : 26/05/2020

Không thể bỏ qua các bài hát trong chế độ lặp lại (repeat track).

Không thể bỏ qua các track trong chế độ lặp lại.

    Là một phần của các hoạt động bình thường, các chức năng bỏ qua bài hát (skip track) sẽ không hoạt động khi chế độ lặp lại (repeat track) được kích hoạt. Để phát một tập tin âm nhạc khác nhau, thoát khỏi chế độ lặp lại track trước.