ID bài viết : 00167361 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Lỗi: Overcurrent Caution (cảnh báo quá tải dòng điện)

Lỗi: Overcurrent Caution (cảnh báo quá tải dòng điện)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thông báo lỗi này có thể xuất hiện nếu thiết bị USB đã kết nối với thiết bị âm thanh xe hơi không được hỗ trợ hoặc có trục trặc. Để thoát khỏi thông báo lỗi này, gỡ các thiết bị USB và chọn một nguồn đầu vào khác.