ID bài viết : 00095660 / Sửa lần cuối : 03/06/2018

Một số tập tin không hiển thị trong danh sách nội dung khi kết nối với smartphone

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tải các tập tin media trên một thiết bị USB có thể mất một thời gian lâu hơn khi sử dụng Media Transfer Protocol (MTP). Có thể các thiết bị USB chứa các tập tin có kích thước lớn hoặc các tập tin với cấu trúc phức tạp. Chờ một lúc để các tập tin được tải hoàn tất. Nếu tập tin không tải, hãy thử kết nối lại thiết bị.