ID bài viết : 00095668 / Sửa lần cuối : 31/03/2021

Khi nhận cuộc gọi điện thoại có thể hoạt động một cách ngẫu nhiên ngay cả khi không có lệnh được đưa ra.

    Điện thoại có thể xử lý một cách ngẫu nhiên nếu micro được kết nối với cổng REMOTE IN thay vì cổng MIC IN của điện thoại nhận