ID bài viết : 00105964 / Sửa lần cuối : 19/11/2019

Car stereo không thể đọc các email từ thiết bị Android đã kết nối.

    LƯU Ý: Bởi vì mỗi bước đại diện cho một giải pháp khả thi cho từng vấn đề, kiểm tra car stereo sau khi hoàn thành từng bước. 
    1. Hãy chắc chắn tài khoản email đã được thêm vào ứng dụng Email của thiết bị Android
    2. Hãy chắc chắn thiết lập Push của ứng dụng Email được cài đặt  để cập nhật nhanh nhất giúp nhận và đọc email ngay lập tức