ID bài viết : 00081569 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Error: Sign in unsuccessful hiển thị trên màn hình khi bật TV lên

Đăng nhập Skype

    Thông báo này xuất hiện khi tính năng Auto Sign In When TV is Switched On (Tự động đăng nhập khi TV bật) được kích hoạt. Để giải quyết vấn đề, chắc chắn rằng TV kết nối với Internet và bạn đã nhập tên Skype và mật khẩu

    LƯU Ý

    • Cài đặt TV ở chết độ standby khi đang đăng nhập vào Skype để lưu tài khoản Skype của bạn
    • Tài khoản Skype sẽ không được lưu khi bạn ngắt kết nối TV với ổ cắm điện