ID bài viết : 00080069 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Hình ảnh hoặc các tập tin cũ được hiển thị trên cửa sổ Media Player sau khi gắn một thiết bị USB mới.

  Hình ảnh hoặc các tập tin  cũ được hiển thị trên cửa sổ Media Player sau khi chèn một thiết bị USB mới.

  Thực hiện các bước sau nếu nội dung được lưu trữ trước đó được hiển thị trong màn hình Media Player của TV ngay cả sau khi gắn một thiết bị USB mới:

  1. Loại bỏ các thiết bị USB
  2. Sử dụng điều khiển từ xa, bấm nút HOME để thoát khỏi màn hình Media Player.
  3. Bật Media Player.
  4. Gắn thiết bị USB.