ID bài viết : 00112538 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Điểm khác nhau giữa thiết lập lại cài đặt và khởi tạo máy ảnh?

  Thiết lập lại cài đặt máy ảnh (Camera Settings Reset) được thực hiện trên máy ảnh
  Hoạt động này sẽ thiết lập lại cài đặt tại thời điểm chụp trở về cài đặt mặc định.

  Khi khởi tạo( Initialize )được thực hiện trên máy ảnh
  Ngoài các mục được thiết lập lại khi sử dụng Camera Settings Reset( thiết lập lại cài đặt máy ảnh), các mục không thể thiết lập lại khi sử dụng Camera Settings Reset( thiết lập lại cài đặt máy ảnh) như ngày tháng thiết lập (Date/Time Setup), cài đặt Wifi, v.v.. cũng được thiết lập lại.
  Thiết lập Face Registration và File number, cũng như tải về ứng dụng, v.v... cũng được xóa.

  Lưu ý

  • Thiết lập giá trị cho AF Micro Adj không được thiết lập lại khi  Camera Settings Reset( thiết lập lại cài đặt máy ảnh) hoặc khởi tạo( Initialize) được thực hiện.
  • Hãy chắc chắn không tắt máy ảnh trong quá trình thiết lập lại
  • Không có gì xuất hiện trên màn hình khoảng 10 phút sau khi bạn thực hiện thiết lập lại.