ID bài viết : 00076585 / Sửa lần cuối : 18/04/2014

Khi chuyển sang chế độ tự điều chỉnh thì không zoom hay lấy nét được?

Chế độ tự điều chỉnh không thể zoom hay lấy nét

    Chức năng tự điều chỉnh sẽ tự thay đổi tùy theo chế độ lấy nét của máy ảnh

    •  Khi chế độ lấy nét là S (Single AF)/C (Continuous AF): Zoom
    •  Khi chế độ lấy nét là DMF (Direct Manual Focus)/MF (Manual Focus): Adjusts Focus (Điều chỉnh lấy nét)