ID bài viết : 00074646 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Màn hình TV BRAVIA không ổn định khi sử dụng Screen Mirroring với điện thoại Xperia?

Màn hình TV BRAVIA không ổn định khi sử dụng Screen Mirroring với điện thoại Xperia

    This may happen when the Wi-Fi antenna in Xperia is blocked by hand or other objects. To improve the image, avoid covering/blocking Xperia.
    Điều này có thể xảy ra khi sóng Wi-Fi trong điện thoại Xperia đã bị tắt do vô tình hay cố ý. Để nâng cao chất lượng hình ảnh, không nên che/khóa điện thoại Xperia.

    Để biết thông tin về nơi có đặt anten của Xperia, xem hướng dẫn sử dụng

    Lưu ý:Chất lượng video sẽ bị giảm bởi điều kiện môi trường.