ID bài viết : 00074653 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Chức năng Screen Mirroring không hoạt động khi các thiết thiết bị khác đã được kết nối với cùng một TV BRAVIA qua chức năng Screen Mirroring.

Chức năng Screen Mirroring không hoạt động khi các thiết thiết bị khác đã được kết nối với cùng một TV BRAVIA qua chức năng Screen Mirroring.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Với một vài thiết bị, việc kết nối của một số thiết bị kết nối sau có thể không được thiết lập.

Thử ngắt kết nối cho thiết bị đầu tiên bằng nút Retune, và sau đó chọn YES.
Thử kết nối từ ngõ vào Screen Mirroring.

  1. Nhấn nút Input trên remote
  2. Chọn Screen Mirroring
  3. Sau đó chọn BRAVIA Name từ thiết bị điện thoại.
    Để chọn tên thiết bị BRAVIA từ thiết bị di động, sử dụng tính năng scan và chọn tên TV BRAVIA.

Lưu ý: Chất lượng hình ảnh có thể giảm bởi tác động môi trường bên ngoài.