ID bài viết : 00080172 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Hình thu nhỏ của hình ảnh XAVC S lưu trên thẻ nhớ không xuất hiện trên màn mình phát lại của máy ảnh

Không thể tìm thấy hình thu nhỏ trên hình ảnh XAVC S

    Nếu bạn lưu lại các tập tin XAVC S trên máy ảnh bằng phần mềm PlayMemories Home, hình ảnh thu nhỏ có thể không xuất hiện.
    Khi hình ảnh thu nhỏ không xuất hiện trên màn hình phát lại, chỉnh sửa tập tin quản lý trên máy ảnh

    Từ menu Setup, thực hiện Repair Img.DB F