ID bài viết : 00072907 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Có thể áp dụng Hiệu ứng hình ảnh (Picture Effect) cho phim không?

Áp dụng Hiệu ứng hình ảnh (Picture Effect) cho phim

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn có thể áp dụng hiệu ứng hình ảnh (Picture Effects) cho phim với các phương pháp sau đây.

Chọn hiệu ứng lọc mong muốn của Picture Effect trên My Photo Style, sau đó bắt đầu quay phim.