ID bài viết : 00072898 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Quá trình quay phim không bắt đầu ngay cả sau khi nút nhấn nút Movie.

    Quá trình quay phim không bắt đầu ngay cả sau khi nút nhấn nút  Movie.

    Chế độ phim Movie Mode Only được thiết lập nút MOVIE trong Custom Settings.

    LƯU Ý: Thiết lập chế độ Movie Mode Only để vô hiệu nút Movie khi bạn vô ý nhấn nút .