ID bài viết : 00105088 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Có thể thêm vào ngày tháng và thời gian vào video clip trong phần mềm PlayMemories Home không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Mặc dù PlayMemories Home có thể thêm thông tin ngày tháng hoặc thời gian trên hình ảnh, nhưng không thể làm với các video clip

LƯU Ý: Có thể sử dụng Vegas® Movie Studio (bán riêng) để che thời gian và thông tin ngày tháng trên video