ID bài viết : 00072422 / Sửa lần cuối : 09/05/2018

Phiên bản Internet Protocol nảo được hỗ trợ bởi TV?

    Phiên bản Internet Protocol  nảo được hỗ trợ bởi TV?

    Dòng TV này hỗ trợ cả hai giao thức Internet Protocol Version 4 (IPv4) và Internet Protocol Version 6 (IPv6).

    Lưu ý:

    • Internet Protocol Version 4 (IPv4) là phiên bản hiện tại, hệ thống nhận dạng Internet sử dụng để gửi thông tin giữa các thiết bị.  
    • Internet Protocol Version 6 (IPv6) là phiên bản mới của giao thức. Nó có địa chỉ khoảng 128-bit được mở rộng hơn 4 lần bit so với địa chỉ khoảng 32-bit của IPv4.