ID bài viết : 00072814 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Tôi có thể lưu trữ hình ảnh của Motion Shot Video dưới dạng ảnh chụp không?

    Có thể lưu trữ hình ảnh của Motion Shot Video dưới dạng ảnh chụp không.
    Hình ảnh của Motion Shot Video không thể lưu trữ dưới dạng ảnh chụp.