ID bài viết : 00072814 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Tôi có thể lưu trữ hình ảnh của Motion Shot Video dưới dạng ảnh chụp không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có thể lưu trữ hình ảnh của Motion Shot Video dưới dạng ảnh chụp không.
Hình ảnh của Motion Shot Video không thể lưu trữ dưới dạng ảnh chụp.