ID bài viết : 00068722 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Tôi có thể thay đổi tiêu cự hoặc xoay hướng zoom của ống kính không?

    Thay đổi tiêu cự hoặc xoay hướng zoom bằng cách xoay của ống kính.
    The focus or zoom rotation direction of the lens cannot be changed.
    Lấy nét hoặc xoay hướng zoom của ống kính không thể thay đổi.