ID bài viết : 00068639 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Vít để bảo đảm giá đỡ máy ảnh được gắn sai hướng trên chest mount harness của Action Cam

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sử dụng Action Cam với AKA-CMH1 (Chest Mount Harness dành cho Action Cam).


Một vít để bảo đảm giá đỡ máy ảnh (Dial screw A trong sách hướng dẫn) được gắn sai hướng trên chest mount harnesses. Để khắc phục vấn đề này, tháo các ốc vít và lắp nó theo hướng thích hợp.

Image