ID bài viết : 00068639 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Vít để bảo đảm giá đỡ máy ảnh được gắn sai hướng trên chest mount harness của Action Cam

    Sử dụng Action Cam với AKA-CMH1 (Chest Mount Harness dành cho Action Cam).


    Một vít để bảo đảm giá đỡ máy ảnh (Dial screw A trong sách hướng dẫn) được gắn sai hướng trên chest mount harnesses. Để khắc phục vấn đề này, tháo các ốc vít và lắp nó theo hướng thích hợp.

    Image