ID bài viết : 00066638 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Máy ảnh không thể nhập không dây đến máy tính Mac OS X (10.9).

Máy ảnh không thể nhập không dây đến máy tính Mac OS X (10.9).

    Tự động nhập không dây (Wireless Auto Importer) hiện nay không được hỗ trợ với máy tính Mac OS® X (10.9). Vì vậy, vào thời điểm này không thể nhập không dây các hình ảnh từ máy ảnh vào máy tính với hệ điều hành này.

    Một bản cập nhật phần mềm dành cho Wireless Auto Importer đang được phát triển để tương thích.