ID bài viết : 00065380 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Không thể sử dụng Remote Camera Control khi ứng dụng PlayMemories Camera được cài đặt.

Không thể sử dụng Remote Camera Control khi ứng dụng PlayMemories Camera được cài đặt.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ứng dụng PlayMemories™ Camera không hỗ trợ cho chức năng Remote Camera Control.