ID bài viết : 00056100 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

DSC Wi-Fi không phải của Sony có thể chuyển hình ảnh tới thiết bị này không?

    Không, nó không thể.

    Truyền tải tập tin từ Wi-Fi được kích hoạt từ máy ảnh/máy quay chỉ áp dụng với Sony Cyber-shot, Alpha và Handycam với tính năng Wi-Fi.


    Không, nó không thể.

    Truyền tải tập tin từ Wi-Fi được kích hoạt từ máy ảnh/máy quay chỉ áp dụng với Sony Cyber-shot, Alpha và Handycam với tính năng Wi-Fi.