ID bài viết : 00056092 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Có thể chuyển tập tin từ USB Drive hoặc USB HDD vào thiết bị này?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có, có thể chuyển  tập tin từ USB Drive hoặc USB HDD được định dạng FAT32.