ID bài viết : 00056092 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Có thể chuyển tập tin từ USB Drive hoặc USB HDD vào thiết bị này?

    Có, có thể chuyển  tập tin từ USB Drive hoặc USB HDD được định dạng FAT32.