ID bài viết : 00069229 / Sửa lần cuối : 11/03/2014

Làm thế nào để kết nối BRAVIA Smart Stick với TV của bạn?

Kết nối BRAVIA Smart Stick với TV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

LƯU Ý: Các thông báo lỗi This TV is not supported  (TV này không được hỗ trợ) sẽ xuất hiện nếu BRAVIA® Smart Stick kết nối với một TV không được hỗ trợ.

  1. Bằng cách sử dụng cáp Micro USB được cung cấp, kết nối cáp vào cổng Micro USB trên Smart Stick.
  2. Kết nối đầu kia của cáp Micro USB vào cổng USB trên TV.
    Micro USB connection
  3. Kết nối Smart Stick vào cổng HDMI® input trên TV được dán nhãn MHL™.
    MHL HDMI connection