ID bài viết : 00057506 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Khi chụp bằng cách sử dụng Smart Remote Control của "PlayMemories Mobile," phim không được ghi trong điện thoại Thông minh.

    Phim mà được chụp bằng Smart Remote Control không thể được ghi trong điện thoại Smartphone.

    Movies that are shot using Smart Remote Control cannot be recorded in the smartphone.