ID bài viết : 00058676 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Chuẩn bị cho 1 chạm để nghe ( dành cho Android 4.1 hoặc cao hơn).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu hệ điều hành Android của điện thoại Smartphone hoặc máy tính bảng Tablet của bạn có phiên bản 4.1 hoặc cao hơn, bạn có thể sử dụng NFC tích hợp.

  1. Từ màn hình Home, chạm .
  2. Chạm  “Settings.”
  3. Chạm  “More...”
  4. Đánh dấu vào ô NFC.
    Chức năng NFC được bật.