ID bài viết : 00058481 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Các thiết bị tương thích với "PlayMemories Mobile"

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để sử dụng Smart Remote Control, bạn cần phải cài đặt "PlayMemories Mobile" trên điện thoại Smartphone hoặc Tablet.

Các máy ảnh của Sony(*) hỗ trợ tính năng Smart Remote Control của "PlayMemories Mobile".

Tham khảo trang web sau cho Smart Remote Control và các chức năng có trên máy ảnh của bạn:

https://www.sony.net/pmm/

*NEX-5R và NEX-6 cần ứng dụng Smart Remote Control của "PlayMemories Camera Apps".