ID bài viết : 00064143 / Sửa lần cuối : 18/02/2014

Có thể sử dụng phần mềm PlayMemories Home (phiên bản dành cho Mac) với máy quay 4K không?

Sử dụng phần mềm PlayMemories Home (phiên bản dành cho Mac) với máy quay 4K

    Máy quay 4K không hỗ trợ phần mềm PlayMemories Home (phiên bản dành cho Mac)