ID bài viết : 00064143 / Sửa lần cuối : 18/02/2014

Có thể sử dụng phần mềm PlayMemories Home (phiên bản dành cho Mac) với máy quay 4K không?

Sử dụng phần mềm PlayMemories Home (phiên bản dành cho Mac) với máy quay 4K

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Máy quay 4K không hỗ trợ phần mềm PlayMemories Home (phiên bản dành cho Mac)