ID bài viết : 00055041 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

How is the water-proof, dust-proof, and shock-proof performance of this camera? (Copy of Answer 54987) Hiệu suất chống nước, chống bụi và chống sốc của máy ảnh này là như thế nào?

  The water-proof, dust-proof, and shock-proof performance of this camera was evaluated according to the following test:
  Hiệu suất chống nước, chống bụi và chống sốc của máy ảnh này đã được đánh giá theo các thử nghiệm sau đây:

  • Water-proof/dust-proof performance:
   Conforming to JIS protection degree: IP58 standards.
   The camera is operable up to a water depth of 10 m for 60 minutes.
   Hiệu suất chống nước/chống bụi:
   Phù hợp với mức độ bảo vệ JIS: tiêu chuẩn IP58.
   Chiếc máy ảnh này có thể hoạt động ở độ sâu dưới nước đến 10 m trong 60 phút.


   Note: Please do not use the camera for more than 60 minutes continuously.
   Lưu ý: Không sử dụng máy ảnh trong hơn 60 phút liên tục.
  • Shock-proof performance:
   Conforming to MIL-STD 810F Method 516.5-Shock standards.
   This product has passed testing when dropped from a height of 1.5 m above a 5-cm thick plywood board.
   Hiệu suất chống sốc:
   Phù hợp với Phương pháp MIL-STD 810F tiêu chuẩn Sốc- 516,5.
   Sản phẩm này đã được thông qua thử nghiệm khi rơi từ độ cao 1,5 m trên một bảng gỗ dán dày 5 cm.

   Test condition: LCD panel closed with the LCD screen facing in.
   Điều kiện kiểm tra: màn hình LCD đóng với màn hình LCD phía trước

  Notes:Ghi chú:

  • About the impact resistance performance.
   Depending on use conditions and circumstances, no guarantee is made regarding damage to, malfunction of, or the water-proof performance of this camera.
   Về hiệu suất chống va đập.
   Tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh sử dụng, không bảo đảm việc thực hiện liên quan đến hư hỏng, trục trặc, hoặc không thấm nước của máy ảnh này.
  • Accessories supplied do not meet water-proof, dust-proof, and shock-proof specifications.
   Phụ kiện đi kèm không đáp ứng thông số kỹ thuật chống nước, chống bụi, và chống sốc.