ID bài viết : 00057488 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Khi nào máy ảnh có thể sử dụng chức năng NFC? When can the camera use the NFC function? (Copy of Answer 57325)

    Chức năng NFC của máy ảnh này có thể được sử dụng khi biểu tượng kích hoạt NFC Image được hiển thị trên màn hình LCD của máy ảnh.

    LƯU Ý: Mở khóa màn hình của điện thoại Smartphone trước khi chạm vào nó trên máy ảnh.

    The NFC function of this camera can be used when the NFC active icon Image is displayed on the LCD screen of the camera.

    NOTE: Unlock the screen of the smartphone before touching it on the camera.