ID bài viết : 00140142 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Giắc cắm USB Loại A không hoạt động.

    Giắc cắm USB Loại A không hoạt động.

    Giắc cắm USB Loại A sẽ hoạt động được bằng cách cập nhật phần mềm máy ảnh lên phiên bản 4.00 hoặc cao hơn.

    Type A USB and Mini-B Type USB