ID bài viết : 00140142 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Giắc cắm USB Loại A không hoạt động.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Giắc cắm USB Loại A không hoạt động.

Giắc cắm USB Loại A sẽ hoạt động được bằng cách cập nhật phần mềm máy ảnh lên phiên bản 4.00 hoặc cao hơn.

Type A USB and Mini-B Type USB