ID bài viết : 00140145 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Các bộ phim phát lại ở định dạng HD thay vì 4K khi được xuất ra từ kết nối HDMI.

  Các bộ phim phát lại ở định dạng HD thay vì 4K khi được xuất ra từ kết nối HDMI.

  Điều này xảy ra nếu tùy chọn định dạng Video (Video Format) trong menu được thiết lập sang 1920 x 1080. Trong trường hợp này, phim sẽ phát lại ở dạng HD thay vì 4K. Thực hiện theo các bước dưới đây để chọn 3840 x 2160 cho việc ghi và phát lại 4K 

  • Vào menu System.
  • Chọn Format Rec.
  • Chọn Video Format.
  • Chọn 3840 x 2160.