ID bài viết : 00140144 / Sửa lần cuối : 08/07/2020

Âm thanh ghi âm bị méo tiếng/thay đổi khi sử dụng microphone rời bên ngoài.

    Âm thanh ghi âm bị méo tiếng/thay đổi khi sử dụng microphone rời bên ngoài.

    Để giải quyết sự biến đổi này, thiết lập chuyển đổi AUDIO LEVEL qua MAN. Sau đó, sử dụng nút xoay CH1/CH2 để giảm âm lượng đầu vào.
    Nếu âm thanh vẫn bị biến dạng sau khi điều chỉnh âm lượng đầu vào, thay đổi thiết lập NPUT1 Reference  hoặc INPUT2 Reference trong menu Audio sang -40dB.