ID bài viết : 00146108 / Sửa lần cuối : 23/03/2016

Làm cách nào để tài khoản Local User.

Làm cách nào để tài khoản Local User.

    Các bước để tạo một tài khoản Local User khác nhau tùy thuộc vào phiên bản của hệ điều hành được cài đặt trên máy tính. Thực hiện theo các liên kết thích hợp dưới đây để tạo một tài khoản Local User.