ID bài viết : 00058642 / Sửa lần cuối : 17/05/2016

Lỗi không đủ bộ nhớ xuất hiện khi bạn thiết lập các chế độ Expand to RAM trong cấu hình Hi-Res Audio Player.

    Phân bổ thêm bộ nhớ trong thiết lập Expand to RAM trong cửa sổ Preferences hơn kích thước tập tin cần phát (kích thước mặc định: 500 MB).
    Nếu vấn đề vẫn tồn tại, chọn Normal.

    LƯU Ý: Chọn chế độ Expand to RAM phát lại nhạc sau khi lưu trữ tập tin nhạc vào bộ nhớ hoạt động máy tính của bạn. Bằng cách hủy bỏ quyền truy cập tập tin trong suốt quá trình phát, tải CPU có thể bị giảm, và bạn có thể phát lại tập tin nhạc với chất lượng ổn định. Chọn phương thức này khi bạn muốn phát lại nhạc với chất lượng âm thanh cao hơn.