ID bài viết : 00058634 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Tập tin nào với phần mở rộng .PPL?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đây là một phần mở rộng chỉ dành cho tập tin danh sách nhạc được tạo bởi Hi-Res Audio Player. Bạn có thể tải danh sách nhác với Hi-Res Audio Player và phát tập tin nhạc hoặc sửa danh sách nhạc.