ID bài viết : 00058614 / Sửa lần cuối : 22/02/2018

DSD over PCM không thể được chọn trong cửa sổ Preferences của Hi-Res Audio Player.

    DSD over PCM không thể được chọn bởi vì USB DAC AMPLIFIER không hỗ trợ phương thức phát này.

    LƯU Ý:

    • DSD over PCM là một phương thức phát được gọi là DoP (DSD Audio over PCM Frames). Một tín hiệu DSD được nhúng vào một định dạng  PCM thông thường.
    • Thiết lập Decode Mode không có trong Hi-Res Audio Player cho Mac.